UCUZ ÇEKYAT

UCUZ BAZA

UCUZ YATAK

ÇEKYAT 170 TL

BAZA 150 TL

YATAK 70 TL

Ana Sayfa . Ulaşım İletişim . Ürünler . Hakkımızda . E-Mail . Mobilya Dekorasyon İKİNCİ EL EŞYA ALANLAR

Bu sayfada yazılan bilgiler internet ortamından derlenmiş bilgiler olup tanıtım ve bilgilendirme amacına yönelik oluşturulmuştur ve sitemizle bağlantısı bulunmamaktadır.Sizde yayınlanmasını istediğiniz yazılarınızı bize mail atarak vereceğiniz isimle sitemizde yayınlatabilirsiniz.

Beyaz Yatak Odası Mobilyaları
2011 Merinos Mobilya
Navigasyon Cihazları
Duvar Kağıdı Modelleri
Trendyol Spor Ayakkabı


Ayedaş Borç Sorgulama
Spot Müzik Sistemleri
Nikon L 100
Markafoni Elbiseler
Markafoni Ayakkabı


Cevahir Sinema Bilet Fiyatları
El Dokuma Halı
Iphone Fiyatları
Trendyol Elbise FiyatlarıTürkiye Geneli En Ucuz Arsa Fiyatları

ucuz arsaBirçok ülke tarafından örnek alınan Türkiye'ye özel organize sanayi bölgesi modeli, yatırımcılara pek çok avantaj sunuyor. 113 yeni OSB kuruluyor. OSB'lerin alanı 69 bin hektara ulaşıyor.

Ayrıca, önümüzdeki dönemde OSB'lerin sektörel ve bölgesel teşviklerden özel bir pay alabilmesi için lobi çalışmaları yürütülüyor.

Kazakistan, İran, Suudi Arabistan gibi ülkelerin Türkiye'yi ilgiyle izleyip bugün¬lerde model almak istedikleri organize sa¬nayi bölgelerinin (OSB) sayısı 261'e çıkı¬yor. Yani 113 yeni OSB kuruluyor. Böyle¬ce OSB'lerin alanı 69 bin hektara ulaşıyor. Bir yandan faaliyette bulunan 148 OSB içindeki tahsis edilecek yerler, bir yandan yeni OSB'lerdeki arazilerle yatırımcıya alt¬yapı, elektrik, doğalgaz, su, telefon ve atık üniteleri gibi hizmetlerde avantaj sağlanı¬yor.

Aynı zamanda sanayide kümelenme hedefine ulaşılıyor. Sanayiciler organize davranarak sektörel ve bölgesel teşvikler¬den yeni dönemde özel bir pay alabilmek için lobi çalışmalarını yürütüyorlar. Sanayicinin bürokratik işlemlerden kur¬tulduğu, altyapı ve diğer maliyetlerini en aza indirdiği OSB'lerin sayısı, OSB'lerin ortaklaşa kurduğu OSB üst kuruluşu (0S-BÜK) ile 261'e çıkıyor.

Böylece yeni 113 OSB ile 19 bin 203 hektar alan daha OSB alanı olacak ve toplam alan 69 bin hektar alana çıkacak. Bursa ve izmir'de 13, Ko¬caeli ve Ankara'da 12, Afyon ve Konya'da 9, istanbul'da 8 OSB olacak. Toplamda 260 OSB'nin 31'i ihtisas OSB'si olarak faaliyet gösterecek. İlk kez Yalova'da bilişim için özel ihtisas OSB kurulacak.

AFYON, İZMİR VE ANKARA OSB

Halen faaliyette olan 148 OSB'de de toplam 42 bin 700 adet parselin 32 bin 777 adedi tahsis edildi. Yani mevcut alan¬da da doluluk oranı yüzde 76 düzeyinde. OSB'ler içinde 39 bin fabrika faaliyette, inşa halinde 3 bin 546 fabrika bulunuyor. OSB'ler içinde kriz ve diğer nedenlerle 4 bin 687 fabrika kapalı durumda. Yine OSB alanı içinde yaklaşık 1 milyon kişi çalışıyor.

113 yeni OSB'nin 7'şer tanesi Afyon, izmir ve Ankara'da; 5'er tanesi Denizli ve Konya'da, 4'er tanesi ise Aydın ve Kocae-li'de kurulacak. Yeni OSB'lerin 23'ü yer seçimi aşamasında.

Bunlar 3 bin 395 hektar alanı kapsaya¬cak. 30 yeni OSB için kamulaştırma yapılı¬yor. Bunların alanı ise 5 bin 965 hektar ola¬cak. Planlama aşamasında olan 18 OSB 3 bin 757 hektar alanı kaplayacak. 42 OSB'de ise altyapı inşaatları devam ediyor.

OSB NASIL KURULUYOR?

OSB'lerle sanayinin disipline edilmesi, şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunul¬ması amaçlanıyor. Ayrıca birbirini tamam¬layıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahi¬linde üretim yapmalarıyla, üretimde ve¬rimliliğin ve kar artışının sağlanması, sana¬yinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırıl¬ması ile tarım alanlarının sanayide kullanıl¬masının disipline edilmesi hedefleniyor. Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması, ortak arıtma te¬sisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi de di¬ğer amaçlar arasında. OSB'ler devlet göze¬timinde, kendi organlarınca yönetiliyor.

Türkiye'de dört tip OSB kurulabiliyor. Bunlar bakanlık kredi desteğiyle kurulan OSB'ler, bakanlık kredi desteğinden yarar¬lanmayan OSB'ler, özel OSB'ler ve tarıma dayalı ihtisas OSB'leri olarak sıralanıyor. Ayrıca, OSB'ler yatırım konularına göre de "karma OSB" ve "ihtisas OSB" olmak üzere ikiye ayrılıyor.

OSB'ler, kurul¬ması öngörülen yerde var¬sa sanayi odası, yoksa tica¬ret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odasından en az biri ile talepleri halinde il özel idaresi veya OSB'nin içinde buluna¬cağı il, ilçe veya belde belediyesinin, bü-yükşehirlerde ayrıca büyükşehir belediyesi¬nin temsilcilerince imzalı ve valinin olumlu görüşünü alarak kuruluş protokolünün ba¬kanlıkça onaylanması ve sicile kaydıyla tü¬zel kişilik kazanıyor. Ancak ihtisas OSB'lerde bunların dışında konusuyla ilgi¬li mesleki kuruluş ve teşekküller de kuru¬cular arasına dahil ediliyor.

OSB'NİN AVANTAJLARI

OSB'lerin kuruluşunda görev alan oda, belediye ve il özel idaresi gibi kurumların görevleri, OSB'de yer alan sanayicilerin üçte ikisinin üretime geçmesiyle sona eri¬yor. Bundan sonra OSB katılımcılarının iş¬tirakiyle yapılan genel kurul toplantıların¬da seçilen yönetim ve denetim kurulları ta¬rafından yönetiliyor. OSB tüzel kişiliği, kendi bütçesi ve gelir kaynakları ile imar planları ve altyapı projele¬rini yaparak inşasını ta¬mamlıyor. OSB'de faaliyet gösteren sanayicilerin her türlü izin, ruhsat ve bürok¬ratik işlemlerini sonuçlan¬dırıyor.

OSB tüzel kişiliklerinin görevleri arasında arazi te¬mini için gerektiğinde ka¬mulaştırma yapmak, yapı ruhsatlarını vermek ve inşa¬atları denetlemek, yapı kul¬lanma izin belgelerini ver¬mek, işyeri açma ve işletme ruhsatlarını vermek, elektrik üretim tesisleri kurarak veya satın alarak elektrik dağıtımını yap¬mak, doğalgaz dağıtımını yapmak, su te¬min ederek dağıtımını yapmak, atık su şe¬bekesini yönetmek ve ortak arıtma tesisini kurmak ve işletmek ile katı atık yönetimi ve genel güvenlik hizmetlerini sağlamak yer alıyor.

İL İL OSB'LER

ADANA: 2 OSB faaliyet gösteriyor. Adana Hacı Sabancı OSB'de 263 şirket fa¬aliyet gösteriyor. 46'sı ise inşaat halinde. Arsa satış bedelleri 42-60 TL/m2. Kozan OSB'de ise gıda (naren¬ciye ve zeytinyağı) ağır-# lıklı sektör. Toplam 78 sanayi parselinden tah¬sis edilmeyi bekleyen sanayi parsel sayısı 46 olarak belirtiliyor. Arsa satış bedelleri 3 TL/m2.

ADIYAMAN: 3 OSB faali¬yette, biri ise yeni kuruluyor. Adıyaman OSB'de 60 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 1.50 TL/m2. Adıya¬man Besni OSB'de tekstil, deri, gıda ağırlıklı sektörler. Şu anda 4 şirket faaliyet gös¬teriyor. Adıyaman Gölbaşı OSB'de toplam 32 sanayi parselinden tahsis edilmeyi bek¬leyen sanayi parsel sayısı 25 olarak belirti¬liyor. Arsa satış bedelleri 2-2.60 TL/m2.

AFYON: 2 OSB faaliyette, 7 OSB ise ye¬ni kuruluyor. Afyonkarahisar OSB'de 278 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedel¬leri 7.50-30 TL/m2. Iscehisar Mermer İhti¬sas OSB'de arsa satış bedelleri ise 6-16 TL/m2. Afyonkarahisar Bolvadin, Emirdağ, Af¬yonkarahisar Dinar, Af¬yonkarahisar Sandıklı, Af¬yonkarahisar Dazkırı Do¬kuma ve Konfeksiyon, Af¬yonkarahisar Şuhut, Af¬yonkarahisar Merkez 2 OSB'lerin kurulma aşa¬maları devam ediyor.

AĞRI: Ağrı OSB kurul¬ma aşamasında. Toplam 115 sanayi parseli tahsis edilecek. Arsa satış bedeli 6TL/m2.

AKSARAY: Aksaray OSB'de 104 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 15 TL/m2.

AMASYA İkisi işletmede ikisi altyapı inşaatları devam eden 4 OSB bulunuyor. Amasya Merzifon'da 27 şirket faaliyet gös¬teriyor. Arsa satış bedelleri 10 TL/m2. Amasya OSB'de toplam 34 sanayi parse¬linden tahsis edilmeyi bekleyen sanayi par¬sel sayısı 5 olarak belirtiliyor. Arsa satış be¬delleri 4 bin TL/m2. Amasya Suluova ve Amasya Suluova Besi İhtisas OSB'lerde çalışmalar devam ediyor.

ANKARA: 7'si yeni kurulacak 12 OSB bulunuyor. Ostim OSB'de 4 bin 748 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 500-1.000 TL/m2. Ankara İvedik OSB'de 6 bin 103 şirket faaliyet gösteriyor. ASO 1. OSB'de 216 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 125-150 TL/m2. Polatlı OSB'de ise arsa satış bedelleri ise 20-40 TL/m2. Başkent OSB'de 45 şirket faaliyet gösteriyor. ASO 2 ve 3, Anadolu, Şerefli¬koçhisar, Çubuk Hayvancılık İhtisas, Bey¬pazarı, Polatlı Ticaret Odası ve Ankara Dökümcüler İhtisas OSB kurulma aşama¬sında bulunuyor.

ANTALYA: Biri ku¬rulma aşamasında iki OSB bulunuyor. Antalya OSB'de 144 şirket faali¬yet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 60 TL/m2. An¬talya Kumluca Gıda İh¬tisas OSB kurulma aşa¬masında bulunuyor.

ARDAHAN: Ardahan OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

AYDIN: 4'ü kurulma aşamasında 7 tane OSB bulunuyor. Aydın OSB'de 41 şirket faaliyet gösteriyor. Astim OSB'de 84 şirket faaliyet gösteriyor. 1 tanesi ise inşaat halin¬de. Ortaklar OSB'de toplam 57 sanayi par¬selinden tahsis edilmeyi bekleyen sanayi parsel sayısı 34 olarak belirtiliyor. Söke, Nazilli, Buharkent, Çine OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

BALIKESİR: Biri kurulma aşamasında 4 OSB bulunuyor. Bandırma OSB'de 8 şir¬ket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 15 TL/m2. Balıkesir OSB'de 44 şirket faali¬yet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 1-16 TL/m2. Balıkesir 2 OSB'de arsa satış bedel¬leri 18 TL/m2. Gönen Deri İhtisas OSB ku¬rulma aşamasında bulunuyor.

BARTIN: Bartın Merkez OSB'de tekstil, plastik, gıda ağırlıklı sektörler faaliyet gösteriyor. Şu anda 26 şirket faaliyet gösteriyor.

BATMAN: Batman OSB'de 32 şirket faaliyet gös¬teriyor. 13 tanesi ise inşaat halinde.

BAYBURT: Bayburt'ta iş¬letmede olan bir OSB bulunuyor.

BİLECİK: İkisi kurulma aşamasında 6 OSB bulunuyor. Bilecik I. OSB'de 28 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 15 TL/m2. Bilecik 2 OSB'de arsa satış bedelle¬ri ise 7-15 TL/m2. Bozüyük OSB'de 5 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 5 TL/m2. Pazaryeri OSB'de arsa satış bedel¬leri ise 1 TL/m2. Osmaneli ve Söğüt OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

BİNGÖL: Bingöl OSB'nin altyapı inşaatı devam ediyor.

BİTLİS: Bitlis OSB'nin altyapı inşaatı de¬vam ediyor.

BOLU: İkisi hazırlanma aşamasında 4 OSB bulunuyor. Bolu OSB'de 44 şirket fa¬aliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 35-60 TL/m2. Gerede OSB'de arsa satış bedelleri ise 7-11 TL/m2. Gerede Deri İhtisas ve Ye¬niçağa OSB kurulma aşamasında bulunu¬yor.

BURDUR: Biri kurulma aşamasında 3 OSB bulunuyor. Burdur OSB'de 47 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 22 TL/m2. Burdur Bucak OSB'de toplam 76 sanayi parseli tahsis edilecek. Arsa satış be¬delleri 12-18 TL/m2. Burdur 2 OSB kurul¬ma aşamasında bulunuyor.

BURSA: 3'ü kurölma aşamasında 13 OSB bu¬lunuyor. İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas, Tosab Bursa Tekstil Boyahane¬leri, Bursa Deri İhtisas OSB kurulma aşamasın¬da. Nilüfer, İnegöl, Bursa TSO, Güsab Gürsu, Demirtaş, Mustafake¬malpaşa, MKP Mermerciler, Kestel, Yeni¬şehir ve Hasanağa (Hosab) OSB'yi barındı¬ran Bursa'da tekstil, orman ürünleri, oto¬motiv, metal, plastik, kimya, gıda ağırlıklı sektörler. İşletmede olanlardan sadece Bursa TSO OSB'de 3, Mustafakemalpaşa OSB'de 4 sanayi parseli bulunuyor. Arsa bedeli 15 TL/m2. Bunun dışında Bursa için yeni OSB'lerdeki tahsisleri beklemek gere¬kiyor.

ÇANAKKALE: İki OSB bulunuyor. Biga OSB'de arsa satış bedelleri 12-17 TL/m2. Çanakkale OSB'de arsa satış bedelleri 25 TL/m2.

ÇANKIRI: İkisi kurulma aşamasında 4 OSB bulunuyor. Çankırı-Korgun OSB'de 15 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış be¬delleri 15-16 TL/m2. Şabanözü (Çankırı) OSB'de 11 sanayi parseli tahsis edilecek. Arsa satış bedelleri 20 TL/m2. Kurşunlu Çavundur OSB ve Çerkeş OSB kurulma aşamasında.

ÇORUM: Biri inşaat aşamasında iki OSB bulunuyor. Çorum OSB'de arsa satış bedel¬leri 22 TL/m2.Çorum Sungurlu OSB kurul¬ma aşamasında.

DENİZLİ: 5'i kurulma aşamasında 7 OSB bulunuyor. Denizli OSB'de 119 şirket faali¬yet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 40 TL/m2. Denizli Çardak Özdemir Sabancı OSB'de 9 sanayi parseli tahsis edilecek. Denizli Deri, Denizli Acıpayam Yumrutaş, Denizli Mermer İhtisas, Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas ve Denizli Tavas OSB'ler ku¬rulma aşamasında bulunuyor.

DİYARBAKIR: Biri kurulma aşamasında iki OSB bulunuyor. Diyarbakır OSB'de 104 şirket faaliyet gösteriyor. 8 sanayi parseli tahsis edilecek. Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Süt OSB kurulma aşamasında.

DÜZCE: İki OSB bulunuyor. Düzce OSB'de 43 şirket faaliyet gösteriyor. Düzce 2 OSB'de cam sanayi, ağırlıklı sektör.

EDİRNE: Edirne OSB'de arsa satış be¬delleri 3.75 TL/m2. Keşan OSB kurulma aşamasında.

ELAZIĞ: İki OSB bulunuyor. Elazığ OSB'de 103 şirket faaliyet gösteriyor. Ela¬zığ Hayvan Ürünleri OSB'de ise entegre hayvan ürünleri üretiliyor.

ERZİNCAN: Erzincan OSB'de arsa satış bedelleri 7 TL/m2.

ERZURUM: İkisi kurulma aşamasında 3 OSB bulunuyor Erzurum I. OSB'de 40 şir¬ket faaliyet gösteriyor Erzurum 2 ve Oltu OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

ESKİŞEHİR: İkisi kurulma aşamasında 3 OSB bulunuyor. Eskişehir Sanayi Odası OSB'de arsa satış bedelleri 11 TL/m2. Siv¬rihisar OSB ve Beylikova Besi OSB kurul¬ma aşamasında bulunuyor.

GAZİANTEP: Biri kurulma aşamasında 3 OSB bulunuyor. Gaziantep 658 şirket faali¬yet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 12-21 T17m2. Gaziantep Besi OSB'de 15 şirket faaliyet gösteriyor. Nizip OSB ise kurulma aşamasında.

GİRESUN: Giresun OSB'de gıda, mobil¬ya ağırlıklı sektör. Şu anda 10 şirket faaliyet gösteriyor.

GÜMÜŞHANE: Gümüşhane OSB'de 2 şirket faaliyet gösteriyor. 41 sanayi parseli tahsis edilecek.

HAKKARİ: Hakkari OSB kurulma aşa¬masında bulunuyor.

HATAY: İkisi kurulma aşamasında 5 OSB bulunuyor. Antakya OSB'de 38 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 1-16 TL/m2. Hatay Payas OSB'de 20 şirket faali¬yet gösteriyor. İskenderun OSB'de 47 şir¬ket faaliyet gösteriyor. İskenderun 2 ve Ha¬tay 75. Yıl OSB kurulma aşamasında bulu¬nuyor.

İĞDIR: İğdır OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

İSPARTA: İkisi kurulma aşamasında 3 OSB bulunuyor. İsparta Deri ve İsparta Yalvaç OSB kurulma aşamasında. İsparta Süleyman Demirel OSB'de ise 39 şirket fa¬aliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 25-31 TL/m2.

İSTANBUL: İstanbul'da 8 OSB faaliyet gösteriyor. İkitelli, Tuzla Mermerciler, İs¬tanbul Deri, istanbul Boya ve Vernik, is¬tanbul Tuzla Kimya Sanayicileri, İstanbul Dudullu, istanbul Tuzla ve Beylikdüzü OSB'lerde 30 bin 573 şirket faaliyet gösteri¬yor. Tuzla Mermerciler OSB'de 3 tahsis edilecek sanayi parseli bulunuyor. Arsa sa¬tış bedelleri 450-600 TL/m2. istanbul Deri OSB'de ise 2 tahsis edilecek sanayi parseli bulunuyor.

İZMİR: 7'si kurulma aşamasında 13 OSB bulunuyor, izmir Atatürk, izmir Buca (Ege Giyim) ve İzmir Kemalpaşa OSB tamamen dolu. Tire OSB'de 120 tahsis edilecek sana¬yi parseli bulunuyor. Arsa satış bedelleri 77 TL/m2. 1TOB OSB'de 44 tahsis edilecek sanayi parseli bulunuyor. Arsa satış bedel¬leri 82 TL/m2. İzmir Aliağa OSB'de 183 tahsis edilecek sanayi parseli bulunuyor. Ödemiş, izmir Bergama, İzmir Pancar, Kı¬nık, Menemen (Plastik), Torbalı ve İzmir Bağyurdu OSB ise kurulma aşamasında.

KAHRAMANMARAŞ: 2'si kurulma aşa¬masında 3 OSB bulunuyor. Kahramanmaraş OSB'de ar¬sa satış bedelleri 25-35 TL/m2. Elbistan ve Türkoğlu OSB ise kurulma aşamasın¬da.

KARABÜK: Karabük'te işletmede olan bir OSB bu¬lunuyor

KARAMAN: Karaman OSB'de 94 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 7-11 TL/m2.

KARS: Biri kurulma aşamasında 2 OSB bulunuyor. Kars 39 şirket faaliyet gösteri¬yor. Kars Besi OSB ise kurulma aşamasın¬da.

KASTAMONU: Biri kurulma aşamasın¬da 2 OSB bulunuyor. Kastamonu OSB'de arsa satış bedelleri 0.90-6.20 TL/m2. Tosya OSB ise kurulma aşamasında bulunuyor.

KAYSERİ: 3 OSB bulunuyor. Kayseri OSB'de 845 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 60-90 TL/m2. Kayseri incesu OSB'de arsa satış bedelleri 3-20 TL/m2. Kayseri Mimar Sinan OSB'de arsa satış be¬delleri ise 4-20 TL/m2.

KIRIKKALE: Biri kurulma aşamasında 2 OSB bulunuyor. Kırıkkale OSB'de 33 şir¬ket faaliyet gösteriyor. Keskin OSB ise ku¬rulma aşamasında.

KIRKLARELİ: Biri kurulma aşamasında 2 OSB bulunuyor. Kırklareli OSB'de arsa sa¬tış bedelleri 36 TL/m2. Asrey inşaat Aslan Özel OSB ise kurulma aşamasında.

KIRŞEHİR: 2'si kurulma aşamasında 3 OSB bulunuyor. Kırşehir OSB'de 37 şirket faaliyet gösteriyor. Kırşehir Mucur ve Kır¬şehir Kaman OSB ise kurulma aşamasında.

KİLİS: Kilis OSB'de 16 şirket faaliyet gös¬teriyor. Arsa satış bedelleri 2 TL/m2.

KOCAELİ: 4'ü kurulma aşamasında 12 OSB bulunuyor. Gebze OSB'de 5, Kocaeli TOSB OSB'de 5, Kocaeli-Gebze Plastikçi-ler OSB'de 1 tahsis edilebilecek sanayi par¬seli bulunuyor. Arsa satış bedelleri 300-600 TL/m2 arasında değişiyor. Kocaeli-Gebze Güzeller, Kocaeli-Gebze Dilovası, Kocaeli-Gebze Arslanbey ve Kocaeli-Gebze Asım Kibar OSB'de ise hiç yer bulunmuyor. Kocaeli-Gebze 6 (Imes), Kocaeli-Gebze 4 (istanbul Makine ve İmalat Sanay-cileri), Kocaeli-Gebze V (Kimya), Kocaeli Alikahya ve Kocaeli-Gebze Kömürcüler OSB ise kurulma aşamasında bulunuyor.

KONYA 5'i kurulma aşamasında 9 OSB bulunuyor. Konya Birinci OSB, Konya OSB, Konya Ereğli OSB'de hiç tahsis edile¬cek yer bulunmuyor. Beyşehir OSB'de ise 58 tahsis edilebilecek sanayi parseli bulunu¬yor. Arsa satış bedelleri 8 TL/m2. Akşehir, Seydişehir, Konya Karapınar, Konya Kulu ve Çumra OSB'ler ise kurulma aşamasında.

KÜTAHYA: 3'ü kurulma aşamasında 5 OSB bulunuyor. Kütahya OSB'de 35 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 9 TL/m2. Gediz OSB'de 6 şirket faaliyet gös¬teriyor. Kütahya Merkez 2, Simav ve Tav¬şanlı OSB ise kurulma aşamasında.

MALATYA: Biri kurulma aşamasında 3 OSB bulunuyor. Malatya 2 OSB'de 160 şirket faaliyet gösteriyor. Malatya Merkez 1 OSB'de arsa satış bedelleri 6 TL/m2. Malatya Darende OSB ise ku¬rulma aşamasında.

MANİSA: Biri kurulma aşamasında 5 OSB bulunuyor. Manisa OSB'de 60 Akhi¬sar OSB'de 68, Salihli OSB'de ise 6 tahsis edilebilecek sanayi parseli bulunuyor. Arsa satış bedelleri 5-27 TL/m2 arasında değişi¬yor. Manisa Turgutlu OSB'de hiç yer bu¬lunmuyor. Kula Deri OSB ise kurulma aşa¬masında.

MARDİN: Mardin OSB'de 56 şirket fa¬aliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 7 TL/m2.

MERSİN: Biri kurulma aşamasında 2 OSB bulunuyor. Mersin-Tarsus OSB'de 155 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış be¬delleri 50-75 TL/m2. Silifke OSB ise kurul¬ma aşamasında.

MUĞLA: Milas OSB kurulma aşamasın¬da.

MUŞ: Muş OSB'de tahsis edilecek 33 sa¬nayi parseli bulunuyor.

NEVŞEHİR: Nevşehir Acıgöl OSB kurul¬ma aşamasında.

NİĞDE: Niğde OSB'de arsa satış bedelle¬ri 7-25 TL/m2. Niğde Bor Karma OSB'de ise 12.50 TL/m2.

ORDU: Ordu Fatsa OSB'de şu anda 9 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelle¬ri 10-60 TL/m2.0rdu OSB'de ise 0.30-50 TL/m2. Ünye OSB kurulma aşamasında.

OSMANİYE: Osmaniye OSB'de şu anda 60 şirket faaliyet gösteriyor. Kadirli OSB'de şu anda 8 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa sa¬tış bedelleri 1-3 TL/m2.

RİZE: Rize OSB ve Ardeşen OSB yapım aşamasında bulunuyor.

SAKARYA: Biri kurulma aşamasında 4 OSB bulunuyor. Sakarya I OSB'de şu anda 59 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış be¬delleri 150-225 TL/m2. Sakarya 2 OSB'de arsa satış bedelleri 1-35 TL/m2. Sakarya 3 OSB'de 21 TL/m2. Sakarya Karasu OSB ise kurulma aşamasında.

SAMSUN: İkisi kurulma aşamasında 5 OSB bulunuyor. Samsun Merkez OSB'de şu anda 79 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 5-25 TL/m2. Samsun Kavak OSB ve Samsun Bafra OSB'de arsa satış bedelleri 16 TL/m2. Samsun Havza ve Samsun Gıda OSB'ler ise kurulma aşama¬sında bulunuyor.

SİİRT: Siirt OSB'de tahsis edilecek 76 sa¬nayi parseli bulunuyor. Arsa satış bedelleri 17 TL/m2.

SİNOP: Biri kurulma aşamasında 2 OSB bulunuyor. Sinop OSB'de 13 şirket faaliyet gösteriyor. Boyabat OSB ise kurulma aşamasında bulunuyor.

SİVAS: 3'ü kurulma aşamasında 4 OSB bulunuyor. Sivas Merkez I. OSB'de arsa sa¬tış bedelleri 2 TL/m2. Sivas Merkez 2, Sivas Gemerek ve Şarkışla OSB ise kurulma aşa¬masında.

ŞANLIURFA: tkisi kurulma aşamasında 4 OSB bulunuyor. Şanlıurfa OSB'de arsa satış bedelleri 1-10 TL/m2. Şanlıurfa Viran¬şehir OSB'de arsa satış bedelleri 8 TL/m2. Şanlıurfa 2 ve Şanlıurfa Tarıma Dayalı ihtisas OSB'ler ise kurulma aşamasında.

ŞIRNAK: Şırnak OSB ve Cizre OSB ku¬rulma aşamasında.

TEKİRDAĞ: Biri kurulma aşamasında 4 OSB bulunuyor. Çerkezköy OSB'de 198 şirket faaliyet gösteriyor. Çorlu Deri OSB'de 70 şirket faaliyet gösteriyor. Hayra¬bolu OSB'de ise 4 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 3-15 TL/m2. Malkara OSB ise kurulma aşamasında.

TOKAT: İkisi kurulma aşamasında 5 OSB bulunuyor. Tokat Merkez OSB'de ar¬sa satış bedelleri 5-10 TL/m2. Erbaa OSB ve Turhal OSB'de 10 şirket faaliyet gösteri¬yor. Zile ve Niksar OSB'ler ise kurulma aşamasında bulunuyor.

TRABZON: 3'ü kurulma aşamasında 4 OSB bulunuyor. Trabzon Arsin OSB'de 69 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelle¬ri 60-600 TL/m2. Trabzon Beşikdüzü, Vak¬fıkebir ve Trabzon Şinik (Akçaabat) OSB'leri ise kurulma aşamasında.

TUNCELİ: Tunceli OSB kurulma aşama¬sında.

UŞAK: Faaliyette 3 OSB bulunuyor. Uşak Deri (Karma) OSB'de 138 şirket fa¬aliyet gösteriyor. Uşak OSB'de 182 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 15-20 TL/m2. Uşak Karahallı OSB'de 4 şirket faaliyet gösteriyor. Tahsis edilecek sanayi parseli ise 75'i buluyor.

VAN: Van OSB'de 47 şirket faaliyet gös¬teriyor. Arsa satış bedelleri 1-15 TL/m2.

YALOVA: Yalova Çiçekçilik ve Yalova Bilişim OSB kurulma aşamasında.

YOZGAT: 2 OSB faaliyette bulunuyor. Yozgat OSB'de 24 şirket faaliyet gösteri¬yor. Ayrıca Yozgat Kaleseramik Özel OSB bulunuyor.

ZONGULDAK: Zonguldak Çaycuma OSB'de 24 şirket faaliyet gösteriyor. Zon¬guldak Ereğli OSB'de 22 şirket faaliyet gös¬teriyor. Arsa satış bedelleri 22-2.200 TL/m2 arasında değişiyor. Zonguldak Alaplı OSB ise kurulma aşamasında. (Para Dergisi)

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

<< Kategoriye Geri Dön

  EŞYA ALANLAR

  MENÜ

Satmak istediğiniz ikinci el eşyanız mı var ?

Eşyalarınız bütün İstanbul'dan satın alınır...

O halde hemen bizi arayınız! İkinci el ev eşyalarınız ofis ve büro mobilyalarınız antika eşyalarınız en uygun fiyata satın alınır..

Telefonlar için Tıklayınız

Ana Sayfa
İletişim Bilgileri
2.El Çamaşır Makineleri
İkinci El Buzdolapları
İkinci El Mobilyalar
İkinci El Televizyonlar
Spot Beyaz Eşyalar
Spot Mobilya Çeşitleri
Orta Sehpalar
Spot Çekyatlar
Ofis Büro Mobilyaları
Sandalye ve Minderleri
İkinci El Salıncaklar
İkinci El Spot Şezlonglar
Sandalyeler
Demir Metal Ranzalar
Bebek Beşikleri Ranzalar

Spot Set Üstü Ocak
Set Üstü Ocak
70 TLSet Üstü Altlığı
95 TL

Buharlı Ütü 35 TL

 

Ütü Masası 40 TL


Ayakkabılık 75 TL


Elektrikli su ısıtıcısı

Elektrikli Şofben 60 TL

İKİNCİ EL EŞYA SATMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ana Sayfa . Ulaşım İletişim . Ürünler . Hakkımızda . E-Mail . Mobilya Dekorasyon
Gizlilik Politikası . Satılık Eşyalar